30% OFF
درس زندگی

دکارت می گفت: "من فکر می کنم، پس هستم". اگر معنای حقیقی این پنج کلمه درک شود، موفقیت و سعادت، قرین انسان خواهد شد. اگر شخص در موقعیتی قرار می گیرد که در دنیایی خلاق، زندگی سازنده داشته باشد؛ از قدرتی بهره مند می شود که کارهایش را به طور موثر انجام دهد و نیازهای خود و دیگران را درک کند. می توان راه استفاده از شجاعت، عزت نفس، خودپذیری، و اعتماد به نفس را برای درک معنای واقعی این پنج کلمه آموخت و می توان این جمله را وسعت داد و گفت: من فکر می کنم، پس هستم... و انجام می دهم". زمانی می توان به خودشکوفایی و موفقیت رسید که نه تنها اندیشه ی خلاق داشت، بلکه برای رسیدن به هدف های ارزشمند خویش، اقدامی خلاق صورت داد. بنابراین می توان سایکو سیبرنتیک را این گونه تعریف کرد: اندیشیدن سازنده و بسیج ذهن برای دست یابی به هدف مفید و مولد. در این کتاب راه کارهایی به منظور دست یابی به خودشکوفایی و موفقیت بیان شده است. در بخش دوم کتاب نیز، به تعبیر نویسنده، "365 کپسول ویتامین" وجود دارد که خواننده می تواند در هر روز از زندگی با اندشیدن به هریک از این کپسول های حیات بخش، تصویر ذهنی بهتری بسازد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر