30% OFF
در مسیر شخصیت

دیوید بروکز در کتاب درخشان «در مسیر شخصیت» به زیباترین شیوه می گوید که شخصیت ناب انسانی چگونه «در جریان زندگی» و البته با تکاپوی آگاهانه یا ناخودآگاه انسان ها برای بهتر شدن، شکل می گیرد. کتاب او سراسر فراخوان است؛ فراخوان فروتنی، فراخوان اجابت کردن نداهای درونی و الطاف بیرونی، فراخوان استعلا، فراخوان تعریف کردن رسالت زندگی بر اساس خیر جمعی، دعوت به جدال با کاستی های خویش و اذعان به آن کاستی ها، آشنایی با سرشت الوار خمیده و توازن بین آدم اول و ادم دوم، دعوت به فراتر رفتن از حیوان زیرک، پرهیز از آرمان گرایی ولی تلاش برای نزدیک شدن به آرمان ها، تسلط بر نفس و گذر از نفس. شرح حال آموزنده شخصیت های این کتاب، الگوی دشوار ولی دلنشین شکل گیری و ارجمندی شخصیت انسانی است: رنج، سقوط به حضیض و سپس پر کشیدن به اوج با کف نفس و فروتنی.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر