35% OFF
جامعه فرهنگ و تفکر نقاد

جامعه فرهنگ وتفکرنقاد:از تفکر نقاد تعاریف زیادی ارائه شده است از دیدگاه عملی تفکر نقاد را می توان چنین تعریف کرد فرایندی که مادر دانش و هوش مان را به کار می گیریم تا به منطقی ترین و موجه ترین موضع ممکن درباره مسله ای برسیم و مقصوداز آن شناسایی و غلبه بر موانع بی شماری است

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر