30% OFF
در کوچه های پراگ

کتاب درکوچه های پراگ/ بام های گنبدی هم در پراگ کم نیست، آن هم سبزرنگش، و این گنبدهای سبز با آن تیزی های بلند وقتی با آن تیزی های بلند وقتی با شیروانی هایی نارنجی در می آمیزد که تو در تو در دل هم فرورفته اند و با منظره ای رو به رو می شوی که بیش تر به تابلوی نقاشی می ماند تا منظره ای واقعی.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر