30% OFF
روشنفکران و دولت در ایران

کتاب روشنفکران و دولت در ایران : کتاب روشنفکران و دولت از نادر نوشته هایی در تاریخ نگاری و روشنفکری ایران است که تلاش کرده از الگوهای غالب بر این تاریخ نگاری پرهیز کرده و عوامل متعددی را در شکل گیری آراء و عقاید روشنفکران موثر بوده اند مبنای تحقیق خویش قرار دهد. در این کتاب علاوه بر نوشته ها و باورهای افراد مورد مطالعه، چارچوب اجتماعی_سیاسی ای که در آن به سر برده اند، تحرکات و جهت گیری های سایر فاعلان سیاسی و ذهنیت های غالب بر فضای روشنفکری ایران و جهان مد نظر قرار گرفته اند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر