30% OFF
میل به معنا(مبانی و کاربردهای معنادرمانی)

کتاب میل به معنا(مبانی و کاربردهای معنادرمانی) : معنادرمانی در موارد روان رنجوری نوژنیک معالجه ای ویژه است. به عبارت دیگر آنچه بیمار را هنگام ابتلا به ناامیدی وجودی در زمینه های بی معنا بودن زندگی خود گرفتار می کند نیاز به معنادرمانی درد، و نه روان درمانی ....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر