20% OFF
تمهیداتی بر نظریه زبان

کتاب تمهیداتی بر نظریه زبان: همتابینی ممکن است تجیزه ناپذیر یا تجزیه پذیر باشد . تجزیه کردن همتابینی بدین معناست که آن بس گون همتابینی ای عرضه شود که هم پوشی مستقرکننده همتابینی را تقریر نکند....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر