30% OFF
مدیریت و پنج سوال مهم درباره سازمان

کتاب مدیریت و پنج سوال مهم درباره سازمان : برای سال ها، سازمانهای غیر انتفاعی فکر می کردند که چون قصد و نیت خیر دارند، کافی است. ولی امروزه ما می دانیم که باید بهتر از سازمان های انتفاعی کار کنیم، از مدیریت بهتری بهره ببریم و از نظم و ترتبیب استفاده نماییم که ریشه در ماموریت مان دارد. ما باید از منابع انسانی مان، بیشترین بهره برداری را بکنیم تا به بهره وری حداکثر برسیم.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر