35% OFF
تعادل کلید کامیابی

کتاب تعادل/ کلید کامیابی/ پنج گام برایرسیدن به تعادل در کار و زندگی : کتاب حاضر یکی از مهم ترین فاکتورهای موفقیت و به نظر من اساسی ترین نکته ی زندگی را به شکل داستانی ساده و روان بیان می کند. تعادل همان چیزی است که می تواند یک زندگی پویا و بالنده را برای انسان فراهم سازد و اهداف دور دست را قابل دستیابی گرداند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر