20% OFF
در برف پیری

کتاب در برف پیری : این کتاب مجموعه ای است از مقاله های استاد دکتر احمد مهدوی دامغانی که از شناساندن مستغنی است و نوشته ها نیز از لحاظ لفظ چندان زیبا و از نظر محتوا آنقدر غنی است که خود معرف خویشتن است. هر اثر، عتیقه ای است که جوانان را به دیدار خود فرا می خواند تا تجربه های ارزشمند خود را بدانان رایگان ارزانی دارد، باشد که آزموده را دوباره نیازمایند و پیران را نوید و امید می بخشد که آینده را در آیینه و صافی ضمیر خویش به تماشا بنشینند و دل از مهر ایزدی برنگیرند، خواندی است و ماندنی. دریافتنی و بازگفتنی ....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر