30% OFF
پیامبر مدرنیسم ادبی جبران خلیل جبران به روایت آدونیس

کتاب پیامبر ادبی مدرنیسم : برابر خوانش هرمنوتیکی آدونیس از نوشته های جبران دریافتیم شعر برای وی روشن گری و بیداری است، روشن گریی که امکان فرا رفتن از خط سیر و چارچوب حافظه سنتی عمومی را ممکن می سازد و بیداریی که پدیده ها را به زبان دیگری، به نام دیگری می خواند. او در آن چه انجام می دهد، تصویری متفاوت از جهان تقدیم می کند و خودش نیز تغییر می یابد. از این رو، جبران را پیامبر مدرنیسم ادبی خوانده اند .....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر