30% OFF
پیشگفتار پدیدارشناسی روح

کتاب پیشگفتار پدیدارشناسی روح : سخن از طرحی اسن که هگل در جهانی که به نام حقیقت از آن یاد می کند درافکنده است که روند دریافت حسی و در پی آن حدوث درک و نهایت تولید مفهوم را به ما بنمایاند تا نظام پدیدآری روح دانایی را به فلسفه بکشاند. این دنیا نه کاخی است که ساخته شده باشد و نه اختراعی است که هگل مبتکر آن بوده باشد، که همه کشف است و کشف از دنیایی که نسبتی با این دنیایش نباشد بجز که خود این دنیا.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر