30% OFF
قدرت گزینه های کمتر

کتاب قدرت گزینه های کمتر برای این اطلاعلت و وظایف بیش از حد چه جایگزینی وجود دارد؟ آیا باید به پیروی از توصیه ثورو قفسی در جنگل بسازیم و خود را از جامعه و فناوری مدرن به جایی دیگر تبعید کنیم؟ من راه میانه را ارائه می دهم و آن اینکه فرصتی برای خود فراهم کنیم تا همانطور به حجم وسیعی از اطلاعات دست پیدا کنیم و در صورت نیاز ارتباطات فوری نیز داشته باشیم...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر