30% OFF
موسیقی شعر

کتاب موسیقی شعر : این کتاب، می‌کوشد که مبانی جمال‌شناسیِ شعر فارسی را در حوزه ساخت و صورت‌ها و حوزه موسیقیِ شعر مورد بررسی انتقادی قرار دهد.» کتاب در پنج باب تنظیم شده است. در باب اول رابطه‌ی شعر و موسیقی به‌اعتبار جلوه‌های وزن و قافیه و ردیف مطرح است. در باب دوم برخورد فلاسفه و متفکران ایرانی با نقش موسیقایی شعر بررسی شده است. در باب سوم از شعر منثور و جلوه‌های موسیقایی آرایش‌های بدیعی سخن می‌رود. باب چهارم تطبیق بعضی از مبانی نظری این کتاب بر شعر فردوسی و مولوی و حافظ است. و باب پنجم مطالعاتی است درباب مسائل وزن در شعر فارسی.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر