30% OFF
واقعیات توسعه نیافتگی

کتاب واقعیات توسعه نیافتگی/ کارگران نوین که در استخدام واحدهای تولیدی سرمایه داری هستند در برابر دریافت دستمزد پولی به قرارداد استخدامی تن می دهند و در قسمتی از ارزش تولید نهایی، یا بهتر بگوییم "ارزش افزوده" آن سهیم می شوند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر