30% OFF
نخستین اندیشه های شیعی

کتاب نخستین اندیشه های شیعی/ این کتاب نقشی را که امام محمد باقر (ع) در تکامل اندیشه و تفکر شیعی داشته است بررسی می کند. در اینجا، به کار بردن اندیشه موجه تر از کلام است، زیرا در دوره ای که تحت بررسی ماست عقیده دینی که در مرکز زندگی فکری و سیاسی جامعه مسلمانان بود هنوز به صورت یک مبحث مدرسی که ملک طلق متکلمان ورزیده باشد درنیامده بود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر