30% OFF
ایلیاد

کتاب ایلیاد : این کتاب نوشته هومر و ترجمه میر‌جلال‌الدین کزازی است که توسط نشر مرکز به چاپ رسیده است . ایلیاد ، داستان جنگی ده ساله که میان یونانیان و ترواییان در گرفت ، حماسه دلاوری‌های پهلوانان دو قوم و گنجینه افسانه ها و اساطیر باستانی است‌. این کتاب در 24 فصل طراحی شده . ایلیاد و اودیسه دو سخنور باستانی یونان‌اند . این کتاب با موضوعیت خشم آشیل ، رویای آگا‌ممنون ، پیمان ، رای‌گردانی آگاممنون ، کار‌های نمایان دیومد ، گفتگوی هکتور با اندروماک و ...می‌باشد . بخشی از کتاب : بسرای ، ای بغدخت خشم آشیل پور پله را ؛ آن خشم گجسته و زیانبار را که تیره ‌روزیهایی بیشمار برای آخاییان به بار آورد ؛ روان‌های راد و بخشنده انبوهی از قهرمانان را به نزد هادس در‌افکند ؛ و از پیکر‌هایشان سگان و تمامی مرغان را توشه ساخت .بی‌درنگ از آن زمان باز که پور آتره پادشاه جنگاوران و آشی مینوی در پی کشاکش و ستیزه‌شان از یکدیگر جدایی گرفتند . کدامین خدای آنان را در آن ستیزه و نا‌همداستانی در‌افکند؟ پورلاتون و زئوس ، آپولون .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر