30% OFF
نظریه کنش ارتباطی

کتاب نظریه ی کنش ارتباطی یورگن هابرماس:در کتاب نظریه ی کنش ارتباطی ؛یورگن هابرماس عنوان می کند که هم زمان سه مقصود مرتبط را دنبال می کند:1.می خواهد به پردازش مفهومی از عقلانیت بپردازد 2.مفهومی دو وجهی از جامعه به دست دهد که پارادایم های زیست جهان و نظام را در یکدیگر ادغام کرده باشد3.به نظریه ای انتقادی درباره ی مدرنیته بپردازد که ضمن تحلیل جنبه های آسیب شناسانه ی مدرنیته حاوی پیشنهادی برای اصلاح پروژه ی روشنگری باشد نه وانهادن آن....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر